Quotes > John Lennon Quotes > Time you enjoy wasting, was not wasted.

Time you enjoy wasting, was not wasted.

Time you enjoy wasting, was not wasted.

- John Lennon